Grupo de Estudos Virtual "EU SOU LUZ"
 Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões
 Transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos

PROGRAMA 141 - em 13/02/2011


- Para ouvir o programa completo  - 80 min.

 

1a - MANTRA PARA GANESHA - A EXPLICAÇÃO - 3 min.

1b - MANTRA PARA GANESHA - O MANTRA - 8 min.

OM PARVATI PATAYE
HARA HARA HARA MAHADEV

GAJANANAM BUTA
GANADI SEVATAM

KAPITHA JAMBU
PHALACHARU BHAKSHANAM

UMASUTAM SHOKA
VINASA KARAKAM

NAMAMI VIGNESHVARA
PADA PANKAJAM

OM

2a - MANTRA PARA GOVINDA - A EXPLICAÇÃO  - 1 min.

2b - MANTRA PARA GOVINDA - O MANTRA  - 4 min.

GOVINDA JAYA JAYA
GOPALA JAYA JAYA
RADHA-RAMANA HARI
GOVINDA JAYA JAYA

3a - GAJANANAM - MANTRAS DE ABERTURA NA HATHA YOGA - A EXPLICAÇÃO - 2 min.  

3b - GAJANANAM - O MANTRA - 3 min.  

Om. Om. Om.

Gajananam Bhutaganadi Sevitam
Kapitta Jambu Phala Sara Bhakshitam
Uma Sutam Shokavina sha Karanam
Namami Vigneshvara Pada Pankajam

Shada nanam Kunkuma Raktavarnam
Mahamatim Divya Mayura Vahanam
Rudrasya Sunum Surasainya_Natham
Guham Sadaham Sharanam Prapadye

Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala
Ya Shubra Vastravrita
Ya Vina Varadanda mantita Kara
Ya Sveta Padmasana
Ya Brahmaa_chyuta Sankara Prabhitibhir
Devai Sada Pujita
Sa Mam Patu Sarasvati Bhagavati
Nishyeha Jatyapaha

Om Namah Sivaya Gurave
Sat Chid Ananda Murtaye
Nisprapanchaya Shantaya
Sivanandaya Te Namaha
Sri Vishnu Devanandaya Te Namaha

Om Sarva Mangala Mangalye
Shive Sarvatha Sadhike
Sharanye Tryambake Gauri
Naraayani Namostute
Naraayani Namostute

Om Shantih Shantih Shantih
Om Peace Peace Peace

4a - TRYAMBHAKAN - MANTRA DE FECHAMENTO NA HATHA YOGA  - A EXPLICAÇÃO - 1 min.

4b - TRYAMBHAKAN - O MANTRA -  2 min.

Om. Om. Om.

Om Tryambhakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Maamritat   (3x)

Om Sarvesham Svastir Bhavatu
Sarvesham Shantir Bhavatu
Sarvesham Purnam Bhavatu
Sarvesham Mangalam Bhavatu

Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niramayaah
Sarve Bhadrani Pasyantu
Ma Kaschid-Dukha-Bhag-Bhavet

Asato Ma Sat Gamaya
Tamaso Ma Jyotir Gamaya
Mrityor Mamritam Gamaya

Om Purnamadah Purnamidam
Purnat Purnamudachyate
Prunasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate

Om Shantih Shantih Shantih
Om Peace Peace Peace

5 - MARIA LÚCIA VIEIRA - VIDA E CIDADANIA  - 20 min.

6 - MARIA LÚCIA VIEIRA - ENSINAMENTOS DE SAINT GERMAIN - CURSO AVANÇADO I - 35 min.

- Para ouvir o programa completo  - 80 min.


- Doações são bem vindas - Colabore para a expansão da Luz! -


Voltar